Skip to content

Betekenis

Definitie

De World Health Organization omschrijft Digital Health als “The field of knowledge and practice associated with the development and use of digital technologies to improve health”. Digital Health verbreed hiermee het bereik van eHealth door nadrukkelijk ook de Health Consumer mee te nemen door middel van smart devices en connectiviteit. Daarnaast vallen ook Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie, Big Data en Robotics  onder Digital Health. 

Fundamentele randvoorwaarde voor een succesvolle inzet is het vermogen om Digital Health te verankeren in het primaire proces. Dit betekent dus een kosteneffectief en veilig gebruik waarin waarde creatie centraal staat inclusief Healthcare diensten, -surveillance, health literature, educatie, kennis en onderzoek. 

eHealth 

eHealth is zorgaanbieder gedreven en ontwikkeld de performance en efficiency door inzet van het Elektronische patiënten en cliënten dossier en klinische ondersteuning. Het ontwikkelen van eHealth wordt bepaald door de financiële ruimte van de aanbieder. De gevraagde grotere financiële ruimte in combinatie met beperkte productiviteitsverhoging maakt het voor organisaties complex om eHealth in te zetten.

Digital Health

Digital Health focust zich op de vraag (patiënt centrisch) en is zorgmedewerker gedreven. Digital Health vormt daarmee een brede paraplu waar eHealth, mHealth, Health Consumer en Computing Science (bijvoorbeeld Big Data, Genomics en A.I.) onderdeel van uitmaken. 

De oplossingen vormen een digitaal kanaal tussen gebruiker en aanbieder. Digital Health personaliseert zorg en sluit naadloos aan op het care continuüm met als basis integratie van data en verbeterde zorgpaden en uitkomsten. 

Waarde creatie met Digital Health

Strategisch gebruik van Digital Health heeft de potentie om zorgsystemen te transformeren waarmee zorg-, economische- en sociale uitkomsten verbeterd worden.

Investeringen in Digital Health vinden plaats om de waarde uit Industrialisatie 4.0 beschikbaar te maken voor de zorg en daarmee de kansen en uitdagingen van de 21ste eeuw te benutten. Digital Health zoals Remote Patiënt Monitoring, Mobile Health,  kunstmatige intelligentie laten grote potentie zien. Nieuwe digitale kanalen zijn persoon georiënteerd en faciliteren de consument.   

COVID-19 heeft aangetoond dat verbinding en samenwerking cruciaal zijn. Veel organisaties hebben Digital Health succesvol opgeschaald zoals Remote Consultation, Patiënt monitoring en connectivity. Hierbij zijn zowel bestaande als nieuwe oplossingen ontwikkeld. Oplossingen waar privacy en databescherming in ontwerp zijn meegenomen tonen aan dat snelle opschaling mogelijk is.  

De volledige potentie van Digital Health wordt bereikt wanneer initiatieven gesteund worden door een duurzame Digital Health Strategie zodat de organisatie, financiën, mens en technologie verbonden worden.

 

Uitdagingen

Uitdagingen zoals personeelstekorten, een onder druk staande exploitatieresultaat, hogere administratieve lasten en achterblijvende productiviteit maakt dat veel zorgorganisaties vast zitten. Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn kwam in het vierde kwartaal van 2020 in Nederland uit op 6,9%. In de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim zelfs 8,5% (bron cbs). 

Tegelijk moeten we oplossingen bieden om de stijgende zorgvraag (3% per jaar tot en met 2040) en personeelstekorten op te vangen. Ondanks de forse groei van het digitale kapitaal (16% per jaar) is de arbeidsproductiviteit in de zorg nauwelijks toegenomen (0.1% per jaar). Investeringen in technologie (productinnovaties) hebben de zorg beter gemaakt maar niet efficiënter. Dit komt doordat er nauwelijks procesinnovaties hebben plaatsgevonden. Een productiviteitsgroei van 1% per jaar verlaagt de benodigde personeelsomvang in 2040 met circa 60.000. 

Er zijn vier factoren welke de ontwikkelingen van Digital Health remmen.

  1. Huidig budget beperkt investeringsruimte
  2. Het ontbreken van financiële incentives voor waardegedreven zorg.  door tegengestelde bekostigingsprikkels
  3. De invulling van persoons georiënteerde zorg 
  4. Beperkte samenwerking en afstemming binnen het Healthcare Continuüm

 

Hype versus Realiteit

Tegelijk is Digital Health ook omringt met Hype en de eerste willen zijn waardoor veel initiatieven niet uit de pilot fase komen of worden geboekte resultaten onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Het feit dat we zorgsystemen verschuiven van volume naar waarde toont aan dat kwaliteit, effectiviteit en samenwerking een blijvende ontwikkeling is.

Voor een duurzame inzet van Digital Health dient er continue gewerkt te worden aan uitdagingen zoals interoperabiliteit, standaarden, incentivering en verwachtingen.  Omnify maakt gebruik van een uitgebreid programma van eisen om interoperabiliteit en het gebruik van internationaal erkende open standaarden aan te moedigen. Samen met onze partners werken we daarnaast hard aan de creatie van gunstige voorwaarden zoals de incentivering en bekostiging.

Wat zorgorganisaties vandaag kunnen doen

Zorgorganisatie kunnen starten met de ontwikkeling van de visie, strategie en roadmap. Het ontwikkelen dient bij voorkeur in multidisciplinair teamverband plaats te vinden zodat de oplossing nauw aansluit bij de vraag, onderlinge samenwerking verbeterd en draagvlak wordt vergroot. Betrek patiënten vanaf de start. De inzet van Digital Health vraagt daarnaast om andere gedrag. Bestuur kan hier een enorme bijdrage in leveren door te werken aan een open cultuur waarbinnen gecontroleerd experimenteren en ondernemerschap breed geaccepteerd wordt.

Om Digital Health duurzaam in te zetten dient het bekostigingssysteem de inzet van Digital Health te incentiveren mits deze aantoonbaar bijdraagt aan Quadruple Aim. Hiervoor is een sterke businesscase vanuit de zorgorganisatie vereist.  Zorgorganisaties kunnen een grote stap vooruit zetten door wetenschappelijk onderbouwd te laten zien in welke mate de inzet van Digital Health resulteert in Quadruple Aim verhoging.

Uitgangspunten

Om de roadmap voor een duurzaam gezondheid ecosysteem te ontwikkelen wordt een gezamenlijk eindpunt bepaald.

Huidige pilots en projecten op het gebied van Digital Health beperken zich vaak tot initiële use cases maar gaan niet over het overbruggen van de kloof, inpassen van Digital Health en brede opschaling in de samenleving. 

Onze opdrachtgevers geven aan behoefte te hebben aan een gerichte pragmatische benadering van de huidige uitdagingen. COVID-19 heeft aangetoond dat we bestaande belemmeringen voor samenwerking en verbinding kunnen overwinnen en heeft de basis gelegd voor een snelle introductie van digital health oplossingen zoals remote consultatie en monitoring op afstand. 

Een pragmatisch aanpak voor het ontwikkelen van de routekaart vereist de identificatie van het eindpunt, een heldere strategie en roadmap waarmee  organisaties en instanties haar rol binnen het ecosysteem durven op te eisen  en kritische digitale oplossingen de basis vormen van een doelgerichte inzet van digital health.

Omnify is de kennispartner voor waardecreatie en kostenbesparing in de zorg