Skip to content

Privacystatement

Omnify

Omnify is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.omnifyhealth.com
+31 (0)85 0605 840

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens: naam, adres, geslacht, emailadres, telefoonnummer en andere noodzakelijke bedrijfs- en contactinformatie.
 • Inhoud van uw correspondentie.
 • Informatie over de diensten die wij aan u aanbieden, zoals offertes, overeenkomsten, instructies.
 • Informatie over facturen en betalingen, waaronder bankgegevens (van uw organisatie) en betaalgeschiedenis.
 • Welke informatie en documenten wij u hebben toegestuurd en indien nodig of en wanneer documenten zijn geopend..

Van sollicitanten en deelnemers aan recruitment events verwerken wij de persoonsgegevens die voor of tijdens de sollicitatie of deelname zijn verstrekt. Het kan bijvoorbeeld gaan om contactgegevens (NAW), gegevens die zijn opgenomen in een CV of motivatiebrief, diploma’s en kwalificaties, informatie over werkervaring, referenties en openbare profielen op sociale media zoals LinkedIn en gegevens die u hebt verstrekt gedurende de procedure. Wanneer u deelneemt aan een recruitment event kunnen wij gegevens over uw deelname en over uw interesses vastleggen in een verslag. Wanneer u een assessment maakt of resultaten daarvan verstrekt verwerken wij deze resultaten voor uw sollicitatie.

Wij kunnen onze (zakelijke) relaties direct marketing e-mails sturen over onze dienstverlening en relevante ontwikkelingen in de markt. Wij maken gebruik van gangbare tracking technieken die inzicht geven in het bereik en de effectiviteit van onze direct marketing berichten. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en onze informatie en communicatie toespitsen op de relevante doelgroepen.

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan te bieden en vragen en verzoeken daaromtrent te kunnen afhandelen.
 • Om u informatie te verstrekken, direct (telefonisch of per e-mail) of via onze website.
 • Om onze website te kunnen laten functioneren en te verbeteren.
 • Om betalingen te kunnen verwerken en om een zorgvuldige administratie bij te kunnen houden.
 • Om contact op te nemen over onze dienstverlening.
 • Om u op de hoogte te houden over onze organisatie en u te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten en evenementen.
 • Om de effectiviteit van onze direct marketing en communicatie te meten en te verbeteren.
 • Om uw sollicitatie in behandeling te nemen of u uit te nodigen voor een recruitment event en om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een positie binnen het team van Omnify.
 • Voldoen aan geldende wet- en regelgeving en het volgen van aanwijzingen van andere toezichthouders en inspecties (zoals de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Autoriteit Persoonsgegevens).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Wanneer u een contactpersoon bent bij een zorginstelling die diensten van ons afneemt of af wil nemen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de zorginstelling hebben of aangaan.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang wanneer wij u informatie tonen via de website of wanneer wij op uw verzoek informatie toesturen. Ook hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij wanneer wij contact met u onderhouden over onze dienstverlening. Wij hebben er voorts een gerechtvaardigd belang bij om geschikte nieuwe collega’s te werven. Wij wegen ons belang altijd af tegen uw privacy belang en houden er rekening mee dat wij alleen uw zakelijke (contact)gegevens gebruiken. U kunt deze belangenafweging op verzoek opvragen bij ons.
 • In bepaalde gevallen kunnen wij om uw toestemming vragen, bijvoorbeeld wanneer wij u direct marketing berichten willen versturen en u nog geen relatie van ons bent. Wanneer u ons toestemming geeft kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • In een aantal gevallen rust er een wettelijke verplichting op ons om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld ten aanzien van het bijhouden van een fiscale administratie.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst in het geval wij die met u hebben. Daarna kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement of voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij zijn bijvoorbeeld verplicht om bepaalde fiscale gegevens voor zeven jaar te bewaren. Na die periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure of de wervingsactie, tenzij u heeft aangegeven dat wij uw persoonsgegevens in ons dossier mogen houden. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens nog één jaar om u te kunnen informeren over interessante vacatures of nieuwe recruitment events.

Bewaartermijnen van e-mail communicatie zijn afhankelijk van de aard van de berichten. Wanneer u bijvoorbeeld een verzoek of klacht aan ons richt, bewaren wij uw bericht tot twee jaar nadat het verzoek of de klacht is afgehandeld. Gegevens die wij via cookies verzamelen bewaren wij afhankelijk van het type cookie voor de duur van de sessie tot twee jaar daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden

Omnify verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omnify gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Omnify en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@omnifyhealth.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Omnify wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Omnify neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@omnifyhealth.com